HOLT ER HELT AVGJØRENDE FOR NORDNORSK LANDBRUK

Denne interpellasjonen fremmet jeg for kommunestyret. Dessverre fikk den bare 13 stemmer og ble ikke vedtatt. AP og H vil legge ned forskningsgården og bygge boliger på denne unike landbrukstomta. Det vil være en katastrofe for arktisk landbruk. Kampen har startet! Holt må berges.

*INTERPELLASJON I KOMMUNESTYRET I TROMSØ 25.3.15. *
Gunhild Johansen, SV
Planene om å avvikle landbruksforskningen på Holt, som er den eneste teststasjonen igjen i Nord-Norge for engvekster, lanseres uten at det foreligger noe alternativ. Dette til tross for at nordnorsk landbruk er helt avhengig av at det foregår et kontinuerlig forskningsarbeid på framtidig plantematerialer og matproduksjon som er tilpasset vårt nordlige klima.
Arealene på Holt har den nødvendige kvalitet og beliggenhet til å representere klimaet som gjelder for landbruket i nord. En irreversibel nedbygging av forskningsfasiliteter samsvarer dårlig med globale klimautfordringer og sannsynlig økt behov for matproduksjon i nordlige områder. Det er også i strid med vedtatt arealpolitikk å legge den beste matjorda ut til boligbygging.
Holt har i dag en unik kombinasjon av laboratorie- og feltstudier, blant annet i samarbeid med klimalaboratoriet ved UiT – Norges Arktiske Universitet, som de er samlokalisert med. Det er altså flere fagmiljøer som blir berørt dersom Holt skulle bli lagt ned.
I tillegg er Holt et viktig opplevelsessenter for barn og unge. Mange har fått sitt første møte med matproduksjon og dyrehold gjennom 4H Læringstun sine aktiviteter opp mot barnehager, skoler og ved åpen dag. Denne virksomheten har vært støttet av Tromsø kommune i en årrekke og representerer et stort trivselselement for byens befolkning.
I stedet for å avvikle bør regjeringen styrke Holt. Planteforskning er langsiktig, og en kan vanskelig se for seg et fullgodt alternativ til den 90-årige forskningen som har foregått på Holtjordene. Utredningene som ligger til grunn for nedleggelsesvedtaket omtaler heller ikke det.
På denne bakgrunn vil Tromsø kommune be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO) og til slutt Landbruks – og matdepartementet om at forskningsstasjonen på Holt opprettholdes for å sikre videre landbruksforskning og landbruk i arktisk klima.

Vist 121 ganger. Følges av 1 person.
Annonse